DT Targovishte
стандарт ИСО

За какво служи международният стандарт ИСО?

стандарт ИСОМного от икономическите структури, на които е препоръчана сертификация по международния стандарт ИСО нямат особена представа какво е неговото предназначение. За по-голямата част от ръководителите на бизнес компании сертификацията е просто престижен документ, който ги поставя в по-изгодни позиции спрямо техните конкуренти. На практика това е така, но не тук се крие ползата от присъединяване към стандарта.

За да разберем какво е предназначението на стандарта ISO, е необходимо първо да разберем значението на самия процес по внедряването му за самата организация. В настоящия материал са очертани общите точки, необходими на висшето ръководство, за да се ангажира с процеса по прилагане на стандарта ИСО 9001 и създаването на ефективна система за управление на качеството.

Разбиране на организацията и нейния контекст

Разбирането на контекста на конкретната организация вече е стандартно изискване. То не е ново понятие, но официално е прието от актуализирания ИСО стандарт  9001: 2015. Затова при разработването на СУК се изисква да се идентифицират, анализират и разберат бизнес средата, в която компанията осъществява своята дейност и реализира своя продукт.

Всяка организация е комбинация от различни стопански субекти (функции или системи – вътрешни или външни), характерни с това, че могат да се свързват и взаимодействат помежду си, и обменят информация и материали. Контекстът на една стопанска структура е очертание на взаимодействието и интеграцията на тези стопански субекти.

Разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни

Разбирането на нуждите и очакванията на заинтересованите страни е първата стъпка в развитието на СУК и основата за определяне на нейния обхват, набелязване на съответните цели за качество и разработване на качествени дейности за тяхното постигане.

След разбиране на контекста на организацията, трябва да се определи кои са заинтересованите страни и какви са техните нужди и очаквания. Накратко, това са физически лица и други стопански субекти, които могат да повлияят на способността на бизнес структурата да предостави продукт, отговарящ на стандартните спецификации.

Разбирането на техните нужди и очаквания ще създаде организационните условия, нужни за управлението на качеството и за удовлетворение на тези нужди и очаквания в дългосрочен план. Тази яснота ще даде възможност на организацията да постигне набелязаните от самата нея цели.

Определяне обхвата на системата за управление на качеството

Обхватът на СУК определя в кои области и граници е активна организацията и описва услугите, ресурсите, процесите, операциите и продуктите, за които е приложима системата за управление на качеството. На практика това е текст, който ще се поддържа като документирана информация и също ще присъства в сертификата.

Точната и правилна дефиниция на обхвата е от решаващо значение, тъй като тя определя кои продукти и услуги са включени в СУК. Обхватът определя процесите и дейностите, които трябва да бъдат планирани, контролирани и документирани съгласно изискванията на международно утвърдения ИСО 9001 стандарт.

Стандартът ISO 9001: 2015 използва метода на подход към процеса, за да позволи на организациите ефективно да планират своите процеси и взаимодействията помежду им. Доколко системата за управление ще бъде ефективна? Ефективността на една организация зависи много от нейната способност да извършва няколко взаимосвързани дейности едновременно, за да постигне планираните резултати, тоест да отговори на очакванията на заинтересованите страни.

Научи повече за ISO 9001: iso9001.bg