DT Targovishte

Дефектна стока и настъпили вреди от нея

Представете си следната ситуация – купувате си телевизор от известна търговска верига и само след няколко дена, същият „изпушва” и… той вече е минало. Не само това, възможно е вследствие на това да са нанесени поражения на други вещи, намиращи се в дома Ви.

И тогава логично е да си зададете въпроса – мога ли да потърся отговорност от някой за вредите, които са ми причинени, вследствие а употребата на тази дефектна стока?
Предполагам, че повечето попаднали в подобна ситуация ще „махнат с ръка” , считайки че няма смисъл в предприемането на каквито и да било действия.

От друга страна обаче, в Закона за защита на потребителите е предвидена възможността да потърсите обезщетение по съдебен ред за причинените вреди от производителя, дистрибутора или търговеца на дефектната стока.

Към кой обаче следва да насочите иска си?

На първо място отговорност носи производителят на стоката. При положение, че не може да се установи кой е производителят или лицето, което е внесло стоката, искът следва да бъде насочен срещу търговец/дистрибутор. Междувременно същите могат отново да прехвърлят отговорността към производителя, ако в определения от закона срок, представят информация за производител, вносителя или лицето, доставило стоката. Но не могат да се освободят от отговорността, насочвайки Ви към лице, извън Република България.

За да бъде по-ясно какво имам предвид, ще дам следния пример: купувате телевизор от търговска верига в България, като производителят се намира в Италия, но има търговско представителство тук. Настъпват гореописаните последици и решавате да предявите иск срещу търговеца, от който сте закупили стоката.

Да, именно той е пасивно легитимиран по този иск.

Защо?

Първо – законът не позволява да бъдете насочен към лице извън пределите на Република България.

Второ – не можете да бъдете насочени и към търговско представителство на чуждестранно дружество на територията на Българи, тъй като срещу него не може да се предявяват искове, с основание имуществена отговорност на производителя. Търговското представителство не притежава процесуална правосубектност по подобни искове.

Следователно, отговорността „остава” пи търговеца/ дистрибутора.